- kiáltotta, mert éjjelente hozott neki bort vagy sört a kávéházból, amikor még Majmunka a házban lakott. Elég lovat látott már az életben. Néha a szél is végigsüvöltött a tájon, õszre hajlott, és Szindbád szerfelett csodálkozott magában, hogy ebbe a kalandba keveredett. megszépítő. A férfiak ingujjban és hangosan nevetgélve, vidám dolgokat mondogatnak az asszonyoknak, egy kopasz ember éppen a függönyt ereszti le gondosan, míg a vonat végérõl víg énekszó hangzik. Fiam, én nem tûröm meg, hogy a lakásomba férfi tegye a lábát. - Ejnye, hát Majmunka megváltozott volna? A kocsis a vasrostélyos ajtó elé kormányozta a lovacskákat, amelyek bizonyos megelégedéssel állottak meg e ház elõtt, ahol már gyakran megfordultak éjnek idején. Huszárik Zoltán első játékfilmje Krúdy Gyula Szindbád-történeteinek felhasználásával készült. Egy kukoricanadrágos, izzadt férfi keresztülhajol a lányok gömbölykés vállán, mire egy sovány, magas leány a karjába csíp. 14. Majd gondoskodom, hogy az öreg tanár meghívja. Már kinn volt a havas, sötét utcán. Szindbád (Előhang) 5: Szindbád ifjúsága/Szindbád utazásai: Tájékoztatás: 9: Ifjú évek: 14: Szindbád, a hajós: 20: Első Gyönge hangon énekelve jött elõ a színfalak közül, és halkan, szívére szorított kézzel énekelt valamely dalt. Az apáca lesütötte a szemét, és késõbb a dáma öregének évei, külseje és szokása után tudakozó­dott. Szindbádnak szinte jólesett, hogy nem találta meg nyomban Paulát, amint utána indult. ker. Se mással. Félrevezették. Szeretett hajadonokat és érett asszonyokat. Ez özvegyember volt, és tán emlékszik, hogy segített mindig bort fejteni a pincében, pedig akkor még nem is halt meg egészen a felesége. Tudom, hogy mikor szerettél, mikor nem szerettél. –Látta már a halált? Browse more videos. - kérdezte az asszony. Szenvedélyesen kártyáztak, Szindbádnak gorombaságokat mondtak, midõn nem akart velük játszani. A vendégségben levõ kis patakot csak hosszas keresgélés után találta meg Szindbád, pedig mennyit gondolt erre a patakra. Figyelés. Az õsök ülnek most is az asztalnál. Most már emlékszem: együtt játszottunk valamit a színpadon, kegyed frakkban volt, a frakk baloldalán egy nagy csillag. Szindbád Krúdy szívéhez nőtt s nagyon úgy tudja csinálni, hogy mi is kedveljük. - Úgyis a szekrényben tartottam õket, nem volt bennük semmi hasznom. A hálószoba levegõjében jó illatok lengedeztek. 2. Eszköztár: Krúdy alteregó-hősei visszatérő figurák. A szeme csillogott, nevetett, sárga, gyönyörû aranypénzeket eregetett ki az ujjai között, és víg, csilingelõ hangon beszélt. Szindbád (also known as Szinbád / Sindbad /Sinbad) is a 1971 Hungarian film directed by Zoltán Huszárik, and based on short stories by the writer Gyula Krúdy Plot. De a falon ott van a kékes-vöröses arcú férfiúnak a képe, aki össze­göngyölített íráscsomót tart a kezében. "I. e." mondta a vashíd, és a Buffalo-mozdony átrepült a kis falun, hogy a következõ percben már csak a hegyek közül hangozzék vissza lihegõ futása. 1023/1900. Tehát visszaköltöztem ide, mert ezen a környéken mégiscsak maradtak ismerõseim. [16]) Megunt itt, kérem, mindent. Bekukucskált a függönyök között. 1:13. Krúdy Gyula Nyíregyházán született az elemi iskolát is itt végezte. Hát arról veszekedtek, hogy most már vegyen el engem a pap feleségül, mert kárba menne a sok idõ, étel, ital, amit a pap az esztendõk alatt a házban elfogyasztott. Egy domboldalon valóban ott volt a régi kert, most fehér a hótól, mintha hajdani szüzességé­vel kacérkodna hervadt dáma. A múltat nem lehet visszahozni, sőt, utazása rendszerint csak arra ébreszti rá, hogy nem is volt olyan szép, mint emlékeiben. Kesztyût jobbat kell hordania. Eszébe jutott, hogy gyermekkorában egy fényes huszonötkrajcárost csent el az anyjától. Megjelent első novelláskötete, az Üres a fészek. Lehet, hogy már sírt vagy ismét sírni készült. fsz. Szindbád fagyöngy lett. Krúdy Gyula: Szindbád-novellák. - Százszorta jobb - felelt Majmunka, és a szeme olyan fényes volt, mint karácsonykor a gyereké. A hó úgy röpködött az ablakok mögött, hogy bizonyosan lehetett tudni, hogy valahol nem messzire, az országúton farkasok kullognak lehajtott fejjel és egymás háta mögött a falu felé. A házmester letette a csizmát, amelyet foltozott, és a lakók könyvébõl, sûrûn nyálazva a lapokat, a tévelygõ okulárén át kinyomozta, hogy Majmunka más vidékre költözött. - Én nem pénzért jöttem - kezdte Szindbád. Egy parókás színész siet elõ a színfalak közül. szécsénykovácsi Krúdy Gyula, A hó leesik, a kályhákban ropog az erdei fa. Hogyne, hiszen a fegyver mindig töltve volt. Apja józan életű ügyvéd volt, aki gyermekeit szigorban, de szeretettel nevelte. De még ha megvénül, se tedd tûzbe érte a kezed. Én furcsa, magamnak is érthetetlen asszony vagyok. 0:27. Majmunkának piros volt az arca a haragtól. Lehajolt a leányhoz, és a göndörkés fürtöket simogatta a nyakszirtjén. Szindbád megcsóválta a fejét, és elgondolkodott. - Igazad volt - mondta torkát köszörülve -, kissé korai volt a próba. Még nem volt húszéves, amikor első novelláskötete (Üres a fészek és egyéb történetek) megjelent. Szindbád (Sindbad) ist ein ungarisches Filmdrama aus dem Jahr 1971, das auf einer Novellenfigur des Schriftstellers Gyula Krúdy basiert. Nem félsz, hogy megmérgezlek? S bár a novellák eleinte strukturálisan is kapcsolódnak az Ezeregyéjszakához, az alak egyre inkább önállósul. Késõbb megvallotta, hogy Irmának hívják... De Szindbádnak akkorára az üldözött Kápolnainé jutott az eszébe, gyorsan fizetett, és már el is ment, pedig szívesebben a cukrászdában maradt volna. ... mintsem hogy egy Szindbád szintű film jobb fölső sarkában forgassanak meg villogtassanak hosszú percekig vöröslő plecsnit, a legáhítatosabb jelenetekben is. 240/1933. 1920–21-ben, a tanácsköztársaság bukása után a sajtóban hajsza indult ellene. Persze, errõl hallani sem akartam. Hát lehet magát olyan könnyen felejteni? Sohasem fogsz megváltozni. Kilakoltatási végzést kapott, villanyát is kikapcsolták. Az emberek a mellényük zsebébe dugták az orrukat, hosszúszõrû lovacskáik mellett bandukoltak a fa-szállító tótok, mintha Andersen meséibõl megindulnának egyszerre a hóemberek. Eleinte bizonyos érdeklõdéssel tekingettek Szindbádra, sõt egyik-másik kidugta a köpenyeg alól formás, táncos lábát, amelyen finom cipõ volt, de miután már a levesnél - tyúkleves volt sok zöldséggel, ahogy Szindbád szerette - kiderült, hogy Szindbád nem szabad ember többé, sõt ellenkezõleg: Majmunké villogó tekintete alatt kanalazza a levest, a táncosnõk többé nem törõdtek vele, és ugyanezért az ebéd többi fogását már evõeszköz nélkül fogyasztották el. Egy sovány és nyurga, bajuszos hölgy lépett ki a verandára, szürkülõ haja féloldalt volt elválasztva, és fonnyatag arca régi dohányzacskó színû volt. - Csak semmi szemrehányás, Majmunka. - kiáltott fel, és tetõtõl talpig végignézett a férfin. A hintó farolt a fordulóknál, egy nagyon szûk sikátorban Szindbád megtapintotta a revolverét, de a kocsis csupán jókedvébõl fütyült a szõrgallérban. Holler Mária Magdaléna A kisasszonyok szokás szerint leültek kártyázni. Beléd szerettem ezelõtt tíz évvel, és nyomban tisztában voltam vele, hogy ez most már így marad végig egész életemen. És mind a két kezével a Szindbád kezébe kapaszkodott. Ki tudná olyankor, hogy mit látott a szemével és mit a részegségével! Fiát is ezen a pályán szerette volna látni, élete végéig nem tudott beletörődni, hogy író lett belőle, nem ügyvéd. Ám azért bizonyos, hogy rokona vagy valami leszármazottja a hajdani János bácsinak, hisz a magyar urasági hajdúk mind egy nemzetségbõl valók. - szólt közbe borúsan Majmunka. Hadd nézzem meg tetõtõl talpig. Nagy kártyás volt, az egyik szemét behunyta, amikor a kártyát nézte, a másikkal meg a Tini nénire meredt, hogy majdnem keresztül szúrta a szemével. Hogy került ide? Fiatal olvasóim a megmondhatói, hogy helyesen és igazságosan cselekedett-e Szindbád. Írásai ugyanakkor minden irodalmi csoportosulás lapjába belefértek, mivel művészete teljesen politikamentes. Nyíregyháza, 1900. dec. A bányászné a tükör elõtt ült, és a haját fésülte. Rengeteget kaptam ettől a prózától, például azt, hogy bár kamaszként sokat voltam magányos, mégsem voltam soha egyedül. Amit tudok, biztosan tudom. Figyelj ide! A szájában hosszú cigarettát tartott, és sovány kezén temérdek régi gyûrû. A címszereplő neve az Ezeregyéjszaka tengerjáró hősét idézi, aki ezúttal nem a messzi vizeken, hanem az emberi lélek rejtélyes tájain bolyong. Új esztendõ, új szerencse... A beteg ember bánatos, kétségbeesett szemét felnyitotta. Nyár végén megint kórházba került, sokat szenvedett, de valamennyire rendbe jött, és hazatért Óbudára. Újra rászokott az italra. Egy jótékony baleset elválasztotta õket egymástól. Hátul jött Pápai, és recsegõs hangon a színésznõre kiáltott: - Ugyan, nem várhatsz addig, amíg besötétedik? Nyíregyháza, 1945. Mit akar mindig azokkal a színésznõkkel? Nincsenek kofferjei. De ne igyák le magukat, Zsiga - mondta komoly, anyáskodó hangon a kávésné. visszaemlékezéses elbeszélés. - Nézze, bácsika, ne legyen olyan rosszkedvû. Nyáron féloldali szélütést kapott, amiből aránylag gyorsan felgyógyult. A(z) "Szindbád A 7 tenger legendája" című videót "Lobo az idegen" nevű felhasználó töltötte fel a(z) "film/animáció" kategóriába. 04. Csemcsegve, ujjukat nyaldosva és jóízûen ettek itt a négy fal között a mûvésznõk a tápláló eledelekbõl, mintha az evõeszköz csak szomorú életükre, búsan vidám foglalkozásukra emlékeztette volna õket, mint a fûzõ vagy az arcfesték. Ugyan, nem felejtett még el engemet? Majd egy fekete árnyék bukkant fel a kastély mögött. A sötétes elõszobából az utcai szobába vezette Szindbádot. Iskoláit szülővárosában, Szatmárnémetiben és Podolinban végezte. Bár Krúdy mindig tagadta, hogy Szindbád alakjában saját alakmását, alteregóját teremtette meg, a szakirodalom fenntartja ezt a vélekedését, főleg a novellákban fellelhető önéletrajzi elemek, és a főhős Krúdy szemléletét tükröző önbírálata és ironikus reflexiói miatt. Casa editrice: New York Review of Books, 2012. A habok láthatatlanul, álmodozva suhantak tova, és elvitték hírét Szindbádnak a messzi tengerekre, amint búbánatosan üldögél egy kis faluban, egy rozzant verandán. Mindjárt meglátod, hogy mindent tudok. Tini néni még a vadászfegyvert is lekapta a falról, alig bírtuk kicsavarni a kezébõl. Szindbád kinyújtózkodott - már amennyire egy gyöngy ezt megteheti -, és magában azt gondolta, hogy milyen szamár is volt, hogy már régen el nem szökött a régi gazdájától. Látta újra a kecses bokákat és mosolygó szemeket. Most megint katolikus. - Ne járnál annyit a fekete Máriához - felelt szigorúan Tini, a másik Zaturecky-kisasszony. Szauder József: Szindbád elmúlása; in: Tavaszi és őszi utazások, Bp, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980, 64. Csak sportmanek hordanak ilyen cipõt. A Bakáts téri kórházba szállított leány mérhetetlen magánya és szenvedése minden ember születését és elmúlását példázza. Õ a legjobb zenész a városban. Szindbád késõbb francia konyakot rendelt, és emígy magára hívta a kávésné figyelmét, sikerült nemsokára bizonyos egyetértõ, meleg és jelképes pillantást váltania a szigorú dámával. Ki tudja, mi jutott eszükbe? Mire kitavaszodik, egy szép, napfényes délután elemózsiát pakolunk kosárba, és a budai hegyek közé megyünk. A hivatal kezdõdött. Szindbád 1971 [Part-1] Magyar Filmek. Így felkészülve az öreg Szindbád elindult, hogy felkeresse azt a nõt, akinek valamikor fehér harisnya volt a lábán, és mindig meghajtotta a fejét, amikor Szindbádot látta, és azt mondta neki: "én csillagom, én királyom". 12.) Ifj. Egy darabig gondolkozott egy szón, amíg eszébe jutott: - Korporatíve. Mert nem akárkit veszek fel kosztba. A rendező eredetileg Vittorio De Sicát szemelte ki a főszerepre, ám a világhírű olasz művész szerződtetése anyagi okok miatt meghiúsult. Felszállott a kopott kocsira, amelyben a lovak fülüket hegyezve álltak, mintha a vendégre leskelõdnének. Megnézte az óráját. - A néném? - Helyes, én magára hagyom. A hideg folyosón töltöm az éjszakát, de magának pihenni kell. Mert én becsületes vagyok. Most azonban megmondhatom neked - ha már benne vagyunk -, hogy ismerem mindazokat a nõket, akikbe az utolsó tíz év alatt szerelmes voltál... - Mindig csak téged szerettelek - felelte Szindbád. Egy darabig gondolkozás nélkül bámult a susogó sötétségbe - aztán egyszerre rövidszárú csizmács­kában látta magát, kis bundácskában, amint egy régi templom mellett bandukolt a mély hóba taposott gyalogösvényen. Csákányi János, r.k. curator fia, Havris Zsuzsanna [21] – 1850 előtt) És most mondja meg, hogy mit csinált azóta, amióta nem láttam. Egy õsz és hallgatag kanári az ablakban. Radics Mária (Nyíregyháza, 1812. nov. 3.0, …az élet gazdagsága az övé, az a kincs, hogy mindent másképpen lát, mint a többiek […] Ez a világ, amit ő álmodik a bánatos, egyszerű frizurájú nőkkel, a kisvárosi alakokkal, a legendás hercegekkel, máris mese és történelem, a szemünk előtt sóhajt el innen…, A podolini takácsné és a többiek (1911), elbeszélések. Mintha mindig csak a nyulak vándoroltak volna a kanyargós sétautakon, az ódon kastélyból sohasem jártak volna ide a szarvasbokájú delnõk rózsaszínû arcú lovagjaik karján, sem az alant fekvõ városkából a varróleánykák izgatott lépésû diákokkal és a tilosban járó menyecskék rejtve, félve, de boldogan, míg a vártemplom árkádja alatt bajuszát pödörgeti a várakozó férfiú. Így történt, hogy Szindbád éjszaka utazott, fuvaros szekéren (a hintó Etelkát vitte el) felkeresni az asszonyt, és visszatérésre bírni. Szécsénykovácsi Krúdy Gyula (Nyíregyháza, Osztrák–Magyar Monarchia, 1878. október 21. Majmunka az elõszoba ajtajában állott, és szájából nem hiányzott a szivarka: - Jó volna kicsit takarékosabban bánni azzal a két rossz lóval - mondta, Szindbád lábára célozva. Krúdy Gyula írói világa, egy Szindbád-novella „Ugye, még nem utazik el?” - Mindig udvarias ember volt - felelt halk, gördicsélõ nevetéssel a színésznõ. Itt sok dologra nem volt kilátás, aztán nagyon rossz helyre nem is kerülhet, asszonykéz tapogatja, és ez némely embernek még a halála után is jólesik. - kérdezte a szobába lépve. Szindbád, a hajós, midőn közeledni érezte halálát, elhatározta, hogy még egy utolsó utazásra indul, mielőtt elhagyná a sztambuli bazárt, ahol egy régi szőnyegen üldögélve, pipáját szívogatta. Bár Krúdy mindig tagadta, hogy Szindbád alakjában saját alakmását, alteregóját teremtette meg, a szakirodalom fenntartja ezt a vélekedését, főleg a novellákban fellelhető önéletrajzi elemek, és a főhős Krúdy szemléletét tükröző önbírálata és ironikus reflexiói miatt.